mężczyzna oblicza przychody

Na jakich warunkach prowadza się ewidencję przychodu?

Zajmowanie się biznesem oznacza konieczność właściwego naliczania oraz odprowadzania zobowiązań podatkowych. Ich określenie wymaga również rejestrowania poszczególnych zdarzeń gospodarczych w sposób, który pozwala na określenie podstawy do ich obliczenia. Rodzaje dokumentacji księgowej różnią się w zależności od formy prawnej, w jakiej funkcjonuje firma, a także progu osiąganych przez nią przychodów. Przedsiębiorca może być zobowiązany do pełnej księgowości, ale niekiedy także skorzystać z formy uproszczonej, a więc podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ewidencji przychodów. Choć z reguły ich prowadzenie zleca się biuru rachunkowemu, warto mieć świadomość różnic między nimi oraz sprawdzić, która z nich będzie w konkretnej sytuacji właściwa.

Kto może prowadzić ewidencję przychodów?

Standardową dokumentacją księgową jest tzw. pełna księgowość obejmująca stworzenie planu kont oraz dokonywanie zapisów w księdze głównej, księgach pomocniczych, a także dzienniku, inwentarzu oraz księdze pomocniczej księgi głównej i ksiąg pomocniczych, jak również przygotowywanie bilansu wraz z rachunkiem wyników. Obowiązek ten dotyczy spółek kapitałowych, a także niektórych spółek osobowych, a ponadto podmiotów, które uzyskały przychód większy niż 2 mln euro w poprzednim roku podatkowym. Firmy, które nie spełniają tych kryteriów, mogą prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Część z nich będzie jednak mogła prowadzić ewidencję przychodów i rozliczać się podatkiem ryczałtowym. Warunkiem będzie jednak prowadzenie działalności w wybranych obszarach, m.in. wykonywanie robót budowlanych czy sprzedaży detalicznej. Nie można też przekroczyć przychodu 150 tys. euro w roku poprzednim.

Co wiąże się z prowadzeniem ewidencji przychodów?

Na potrzeby podatku ryczałtowego ważne jest jedynie określenie poziomu przychodów, ponieważ rozliczenie nie wymaga ustalania poziomu kosztów. W ewidencji muszą się więc znaleźć informacje na temat prowadzonej sprzedaży towarów i usług oraz uzyskiwanych z tego wpływów. Zapisów dokonuje się na podstawie wystawianych faktur i rachunków oraz w razie potrzeby dowodów wewnętrznych sumujących dokonywaną sprzedaż.