kalkulator i laptop na biurku księgowej

Co trzeba wiedzieć o amortyzacji środków trwałych?

Środki trwałe to składowe majątku przedsiębiorcy, których okres użytkowania jest szacowany na więcej niż 12 miesięcy. Zalicza się do nich np. nieruchomości, w których znajduje się siedziba firmy, wyposażenie zakładów i biur, środki transportu czy też inne wartościowe ruchomości wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności. Amortyzacja takich środków trwałych polega na dokonywaniu regularnych odpisów amortyzacyjnych, które odpowiadają ich stopniowemu zużyciu. Obecnie wyróżnia się kilka metod amortyzacji.

Jakie są metody amortyzacji środków trwałych?

Wybór odpowiedniej metody amortyzacji środków trwałych nie jest tak prosty, jak mógłby się wydawać. Z tego powodu wielu przedsiębiorców przed podjęciem ostatecznej decyzji konsultuje wady i zalety dostępnych rozwiązań z biurem księgowym. Spośród metod, które poddaje się wówczas ocenie, wyróżnia się cztery podstawowe:

  • amortyzację liniową – polegającą na równomiernym rozłożeniu w czasie odpisów amortyzacyjnych przez cały okres trwania amortyzacji,
  • amortyzację degresywną – zakładającą szybkie zużycie środka trwałego w pierwszym okresie jego użytkowania, a co się z tym wiąże możliwością dokonywania wyższych odpisów amortyzacyjnych w pierwszym okresie eksploatacji,
  • amortyzację progresywną – będącą odwrotnością amortyzacji degresywnej. Zakłada ona stosowanie wyższych odpisów amortyzacyjnych w późniejszej fazie eksploatacji, co ma być wynikiem tego, że wraz z upływem czasu koszty eksploatacji środków trwałych wzrastają,
  • amortyzację jednorazową – uwzględniającą jeden odpis amortyzacyjny, którą wybrać można wyłącznie w przypadku środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 złotych oraz zaliczanych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (z wyjątkiem samochodów osobowych).