uzupełnianie ksiąg rachunkowych

Kto ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Zgodnie z przepisami każdy przedsiębiorca jest zobligowany do ewidencjonowania operacji finansowych realizowanych w ramach działań swojej firmy. W zależności od tego, jaką działalność prowadzi, może zdecydować się na księgowość pełną lub uproszczoną. W przypadku księgowości pełnej przedsiębiorcy automatycznie są zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych. O tym, kto ma taki obowiązek, można przeczytać w art. 2. ustawy o rachunkowości. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, postanowiliśmy również napisać o tym w dzisiejszym artykule.

W czyim obowiązku jest prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Art. 2. ustawy o rachunkowości wskazuje, że prowadzenie ksiąg rachunkowych samodzielnie lub przy wsparciu biura rachunkowego, jest obowiązkiem:

  • spółek handlowych (osobowych i kapitałowych), spółek cywilnych oraz osób prawnych z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,
  • osób fizycznych i ich spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za ubiegły rok obrotowy przekroczyły 2 000 000 euro,
  • jednostek organizacyjnych działających na podstawie prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (bez względu na wielkość przychodów),
  • gmin, powiatów i województw,
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
  • oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
  • innych jednostek, które otrzymują na realizacje zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych.